Nyhet

FLYINGE MOT 2030

Det har de sista dagarna förekommit en del diskussioner i media kring det försålda markområdet på Flyinge. Vi som formella ägare av marken fram till dess att avstyckningen blir slutligen genomförd ser att stora delar av det som förmedlas är direkt felaktigt eller vilseledande i syften som vi bara kan spekulera kring. Nedan kommer ett försök att beskriva fakta kring bakgrunden till markförsäljningen, vad vi gemensamt med köparna vill skapa samt hur vi som bolag och stor arbetsgivare i Flyinge ser på de anklagelser som framförts om att det förekommer oegentligheter i köparnas verksamhet.

Flyinge avyttrades från staten till privat verksamhet år 1983 för en symbolisk summa. Med detta övertog en stiftelse ansvaret för Flyinge Kungsgårds fastigheter. Stiftelsen har på olika sätt försökt säkra medel för att utveckla anläggningen och dess fastigheter. Tyvärr har underhållet av fastigheterna ändå kommit i andra hand och de tak som vi idag byter dömdes ut som säkerhetsrisk redan 1992. Med ett kraftigt eftersatt underhåll har den nya ledningen från 2015 aktivt arbetat med att finna finansiering för den renovering som krävs för att bibehålla det kulturella värdet av Flyinge som Kungsgård samtidigt som man investerar för att man ska kunna vara relevant som riksanläggning i framtiden.

En del av denna finansiering har varit att försälja ett bostads- och ett markområde som inte använts i den operativa verksamheten.

Flyinge AB fortsätter att utvecklas som utbildnings- och kunskapsbolag där man utbildar för att möta hästnäringens behov av kompetent arbetskraft. Utbildningarna ges på Universitets- , Gymnasie- samt på Yrkeshögskolenivå. Eleverna kommer från hela landet och antalet har stadigt ökat i och med lanseringar av nya utbildningar. Flyinge har ett nära samarbete med Svenska Ridsportförbundet (som är en av huvudintressenterna i stiftelsen) kring utveckling av ryttare och ridkonst inom de olympiska disciplinerna och körning. Trenden mot att träna och tävla utomhus är tydlig och behovet att möta framtida efterfrågan på detta har lett till att frågan om investeringar i nya utebanor och ridleder aktualiserats. Redan har en naturbana anlagts på Flyinge Kungsgård och två av våra utomhusbanor – Melonbanan och Kastanjegården har moderniserats till toppnivå. I samband med markförsäljningen har det skapats en möjlighet till ett samarbete som ger förutsättningar för att skapa en utomhusarena i yttersta internationella klass. Samarbetet bygger på att båda parter investerar – på sin respektive egna mark – i anläggningar och banor som gemensamt kommer utgöra ett nytt nationellt högkvalitativt nav för hästsport (såväl träning som tävling) utomhus.

Flyinge planerar att bygga – på egen mark i anslutning till det köpta markområdet – två stycken utebanor (en fibersand, en gräs). Köparna planerar att bygga en utebana med fokus på dressyr på den köpta marken. Denna bana ägs och utnyttjas av köparna men Flyinge har i ett samarbete rätt att nyttja denna vid större tävlingar/evenemang. På samma sätt har köparna rätt att nyttja våra nya utebanor vid vissa av deras kommande evenemang.

Köparen utvecklar befintlig ridväg på det sålda området. Detta genom att göra den mer kuperad, bredare och belyst. Denna ridled kommer att ansluta till befintliga ridleder på Flyinges mark. Den nya ridledens utformning har två syften – dels att kunna kompletteras med bänkar etc för att ge besökare möjlighet att titta på träningar och tävlingar, dels att kunna utgöra del av en fälttävlans- och körbana vid tävling. Genom samarbetet har Flyinge rätt att nyttja ridleden för de som löser anläggningskort (dvs ingen skillnad mot idag) och vid ett par tävlingar per år.

Flyinge AB – förbereder på sin mark möjligheten att köra tävlingar inom fälttävlan på hög nivå – tävlingar som saknas i Sverige idag och som är ytterst efterfrågade av ryttare från Sverige, Danmark och norra Tyskland. Dessa tävlingar kommer i framtiden hållas kanske två till tre gånger per år – i övrigt används denna mark för vår utbildningsverksamhet. Köparna planerar att anlägga en damm på det köpta området. Den dammen är tänkt att kunna användas vid ovan nämnda, av Flyinge AB arrangerade tävlingar inom fälttävlan, som vattenhinder. Flyinge AB har genom servitut rätt att rida över området (och på ridleden) samt genom vattenhindret. Ytterligare servitut gör att den köpta marken mellan diket och Kävlingeån skall bevaras intakt (bortsett från ridleden för att nyttjas av Flyinge AB och andra för träning).

Så långt allt gott.

Vi som bolag får absolut ta på oss att vi kan ha varit otydliga med att presentera vår målbild och vad som Flyinge och köparna ska bidraga med enligt ovan.

Detta har i sin tur – vilket vi verkligen beklagar – lett till att ett antal individer aktivt motarbetat våra planer baserat på vad vi ser som rena missförstånd som vi med denna pressrelease vill ge vår syn kring.

Så som vi tolkar invändningarna handlar det i grunden om de schaktmassor som används för att bygga ovanstånde anläggning. Dels massornas kvalitet, dels mängden av desamma.

Flyinge Kungsgård är ett kulturminne och vi arbetar dagligen med ansvaret (och därmed de begränsningar) det innebär. Våra marker angränsar till Kävlingeån där vi har åtaganden både mot Dikesföretag, Länsstyrelsen och Kommunen kring de naturvärden som måste bevaras. Flyinge är fullständigt klara med vad som krävs för att leverera på detta ansvar.

I linje med ovanstående har vi därför i vårt avtal med köparna varit mycket tydliga med vilka regelverk som måste följas och att vi ska ha full insyn i all aktivitet som sker innan ansvaret fullt ut går över till köparna när avstyckningen vinner laga kraft.

I press och sociala media har det förekommit en hätsk debatt om att de schaktmassor som tillförts markområdet varit giftiga, att köparna av markområdet tjänar pengar på att ”dumpa” dessa på området och att volymen massor inte står i proportion till syftet med anläggningen (och att man därmed tjänar än mer pengar).

Flyinge som säljare har varit med att definiera utformningen av området för att säkerställa att den möter de funktionskrav vi har för att kunna utnyttja området för våra utbildningar, träningar samt för evenemang och tävlingar. De funktionella och säkerhetsmässiga krav vi ställt omfattar främst en viss kupering och bredd på ridleden samt var och hur den ska ansluta till Flyinges anläggning.

Experter knutna till Riksanläggningarna har varit med att ställa kraven på uppbyggnad av anläggningen från grunden upp till topplager på utebanor och ridleder.

Köparna i sin tur har sett denna kupering som en estetisk fråga för att kunna smälta in i såväl miljön som att skapa grunden för den gemensamma hästsportanläggningen. Det senare uppfylls bland annat genom att de upphöjda delarna av ridleden fungerar med bänkar och naturlig sluttning som åskådarplatser vid evenemang och tävlingar. Med detta slipper området en ”arenakaraktär” med till exempel förfulande läktare.

Markområdet är mycket vattensjukt och dess dagliga kvalitet påverkas helt av vattennivån i Kävlingeån. Marken har de senaste åren i princip bara gått att använda som hagmark under torra perioder. Tidigare anlagd Fälttävlans- och Körbana har förfallit bortom räddning under stigande vattennivåer. För att marken ska kunna nyttjas för framtida ridsportsändamål krävs såväl dränering och markhöjning vilket varit Flyinges input till köparna.

Detta tillsammans har lett till den beräkning som kommunen i sitt ursprungliga beslut tog ställning till och beviljade marklov för.

Vad gäller beräkningen av behovet av volymen massor har nu kommunen – efter beslut i Länsstyrelsen – begärt in kompletteringar från köparna kring områdets utformning och underlag för behovet av massor vilket vi kommer vara behjälpliga kring.

När det gäller kvaliteten av tillförda jordmassor har det förekommit en hel del helt horribla anklagelser i media med allt ifrån kvicksand till massor giftigare än skandalen vid Teckomatorp.

Fakta är att tillståndet för massor omfattar så kallade KM massor – massor som får läggas ut på särskild känslig mark – dvs på mark där människor och djur permanent ska kunna tillbringa en livstid och där ekosystem och grundvatten ej får påverkas. Massorna kommer från närområdet i Skåne, via välrenommerade och etablerade företag. Fakta är också att ca 80% av tillförda massor är renare än den jord som redan finns på området. Tillsynsmyndigheten eller vi har inte upptäckt eller har misstankar om några oegentligheter.

Sammanfattningsvis vill Flyinge AB rikta en uppmaning till alla som stödjer en framtida utveckling av svensk ridsport att ta reda på fakta och agera utifrån detta. Vi är väl medvetna om att våra utvecklingsaktiviteter skapar obehag i vardagen (precis som byggandet av stora ridhuset gjorde 1983) men utan nya utomhusbanor och en anläggning i världsklass kommer Flyinge att tappa i attraktionskraft och bara bli en skugga eller i värsta fall ett avlägset minne av sin storhetstid.

Vi kommer nu kontinuerligt informera om områdets utveckling som en viktig del av vår och bygdens utveckling.

Mer från Flyinge
Flyinges samarbetspartners

Våra samarbetspartners hjälper oss att utveckla, utbilda och vara ledande inom svensk ridsport.